سه شنبه 30 دی 1399   
 
سوالات مربوط به کارت هوشمند ملی

1-آیا جهت اقدام برای کارت شناسائی ملی شناسنامه باید عکسدار باشد؟
بله
2-جهت اقدام برای کارت شناسائی ملی تصویر شناسنامه عکسدار کافی است؟
خیر.برای صدور کارت شناسائی ملی حتما باید اصل شناسنامه عکسدار موجود باشد.

3- مدارک لازم جهت دریافت کارت شناسائی ملی چیست ؟

- مراجعه به سایت سازمان ثبت احوال لینک ثبت نام کارت هوشمند ملی www.ncr.ir و انجام پیش ثبت نام و متعاقب آن نوبت گیری برای ارائه مدارک شناسایی، و سپس با در دست داشتن اصل شناسنامه عکسدار مراجعه به مکان نوبت گیری شده و تکمیل مراحل ثبت نام و پرداخت هزینه برابر تعرفه.

عکس در محل و آن لاین گرفته خواهد شد.

4- آدرس من تغییر یافته است جهت تغییر کد پستی در کارت شناسائی ملی باید چکار کنم ؟

چنانچه آدرس هر شخصی تغییر یافته است صاحب کارت مکلف است با مراجعه به سایت سازمان ثبت احوال لینک تغییر نشانی مراجعه و نشانی جدید خود را ثبت نماید.