چهارشنبه 1 بهمن 1399   
 
شرح وظایف

- صدور دستورات لازم بمنظور تحقیق در قوانین مربوط به ثبت احوال شخصیه.

- فراهم آوردن گستره و بستر مناسب پژوهشی برای کارشناسان بمنظور انتخاب نقطه بهینه انجام عملیات مربوط به ثبت وقایع چهارگانه حیاتی .

- تماس مستمر و پیگیر با آژانسهای بین المللی بمنظور تبادل اطلاعات در مسائل ثبت هویت آحاد جامعه.

- همکاریهای مستمر و پیگیر با شورایعالی ثبت احوال کشور و کمیته های تخصصی مربوطه از طریق ارائه پیشنهادات و اخذ نظرات مقام مافوق .

- اتخاذ تدابیر لازم در ارتقای سطح آگاهیهای تخصصی و احیاناً فرهنگی کارشناسان واحدهای تحت سرپرستی

- صدور دستورات لازم برای تحقیق در استانداردهای کاری نظام های سجلی دنیا.

- دفاع از حقوق قانونی سازمان ثبت احوال کشور در مراجع قانونی داخل و احیاناً خارج از کشور.

- صدور دستورات لازم در زمینه احراز هویت انتخاب شوندگان برابر الزامات قانونی و همکاری نزدیک با مراجع ذیربط در مساله انتخابات در محدوده وظایف قانونی سازمان.

- نظارت در پیش نویس قوانین و مقررات مربوط به ثبت احوال و تائید و تصریح نهایی آنها.

- نظارت در تعیین رویه های صحیح کاری و اتخاذ تدابیر کافی در حذف رویه های زائد و احیاناً ایجاد رویه های مناسب کاری واحدهای تحت سرپرستی .

- ارائه نظرات مشورتی حقوقی به ریاست سازمان در مسائل مختلف.

- برنامه ریزی بهنگام پژوهشهای فرهنگی در امور نام و نام خانوادگی بمنظور رعایت الگوهای ارزشی جامعه.

- اتخاذ تدابیر نهایی در رفع کلیه اختلافات سجلی اعم از معایت اسناد و چگونگی رفع معایب و امحاء اوراق زائد سجلی .

- فراهم آوردن زمینه های لازم در تدوین برنامه صحیح بمنظور جمع آوری مصوبات , مقررات و قوانین یا مطالب و ریشه های لغات و اسامی مناسب و انتشار کتب مرجع و ماخذ قابل استناد در امور ثبت هویت ملی بطور مستمر و روزانه.

- نظارت بر فعالیت های هیئت های حل اختلاف بمنظور وحدت رویه و تشریفات صحیح روشهای انجام کار هیئت های حل اختلاف.

- صدور دستورات لازم در بازرسی و اعمال نظارتهای دقیق آراء هیئت های حل اختلاف با هدف اطمینان از اعمال صحیح قوانین و مقررات مربوطه .

- اتخاذ تدابیر لازم در رفع اشکالات و معضلات هویتی و صدور دستورات لازم به واحدهای تخصصی مربوطه برای شرکت در جلسات محاکم صالحه بطور عموم.

- ایجاد ارتباط بهنگام با وزارتخانه های ذیربط به ویژه وزارت امور خارجه , سفارتخانه ها و کنسولگریها از طریق مراجع قانونی , امنیتی و سیاسی .

- نظارت در انجام امور سجلی اتباع خارجی مقیم ایران و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور در حدود ضوابط و قوانین کشورها.

- ایجاد تسهیلات در رفع اشکالات سجلی مراجعین و متقاضیان داخل و خارج از کشور.

- تشکیل کنفرانسها , سمینارها و جلسات توجیهی بمنظور بالابردن سطح آگاهیهای واحدهای سازمان با همکاری واحد ذیربط.

- نظارت همه جانبه در اجرای برنامه های مکانیزه در واحدهای تحت سرپرستی بمنظور تسریع و تسهیل امور ارجاعی.

- همکاری با سایر حوزه های معاونت و شرکت در جلسات شورای معاونین و ارائه نظرات و پیشنهادات بمنظور اتخاذ تصمیم در بهبود روند کار سازمان

- فراهم آوردن تمهیدات لازم در زمینه ارتباط با مرکز آموزش , دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور بمنظور تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .

- اتخاذ تدابیر اجرایی در مکانیزاسیون فعالیت واحدهای تحت سرپرستی طبق امکانات سازمان و نرم افزارهای قابل قبول .

- انجام سایر امور مربوط به سجلی و حقوقی طبق دستور.