معاونت حقوقی و سجلی

محمدعلی مکرمی

  • آدرس محل کار : 75 متری عمار یاسر- مجتمع ادارات- اداره کل ثبت احوال استان
  • تلفن تماس: 37780108-025
  • نمابر: 37780106-025
  • آدرس پست الکترونیک: qom@sabteahval.ir

سوابق مدیریتی و اجرایی:

  • مسئول امور اسناد سجلی
  • معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی
  • مدیر ثبت احوال شهرستان قم
  • معاون امور اسناد هویتی ثبت احوال استان کرمان