شنبه 27 دی 1399   
 
منشور سازمانی

منشور اخلاقی سازمان ثبت احوال کشور

1- داشتن اخلاق حسنه وروی گشاده در برخورد با مراجعین و صبر و شکیبایی درتامین خواسته های منطقی آنان درچاچوب قوانین و مقررات جاری .

2- توجه به وضعیت روحی مراجعین ( بویژه مراجعین ثبت فوت و درنظر گرفتن تالمات روحی آنان )

3- داشتن انظباط ووجدان کار و پرهیز از سهل انگاری درانجام امور مردم .

4- حفظ آراستگی نظافت شخصی و رعایت شئونات اسلامی .

5- حفظ تواضع و فروتنی ضمن تلاش جهت افزایش دانش و آگاهی خود به منظور راهنمایی صحیح مراجعین و رفع مشکلات آنان درچارچوب ضوابط اداری .

6- وقت شناسی و حضور به موقع درمحل کار .

7- حذف تشریفات زائد یا اقدامات غیرضروری به منظور تسریع درارائه خدمات به مردم .

8- صرفه جویی خردمندانه و استفاده اصولی از بیت المال .

9- دقت درتنظیم اسناد سجلی و خوداری ازتسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارد.

10- امانت داری وعدم افشای اطلاعات سجلی افراد با توجه به مفادماده 34 قانون ثبت احوال.