اداره ثبت احوال در بخش جعفر آباد

نام نماینده: حسین قادری

  • روزهای حضور در بخش: چهارشنبه هر هفته
  • شماره تماس: 025-36222700
  • شماره نمابر: 36222330-025
  • آدرس :جعفر آباد، ساختمان بخشداری جعفر آباد