اداره ثبت احوال در نمایندگی بخش سلفچگان

نام نماینده: حسین قادری

  • روزهای حضور در بخش: یکشنبه هر هفته
  • شماره تماس:025-33663245
  • شماره نمابر: 33663650-025
  • آدرس:سلفچگان، ساختمان بخشداری سلفچگان