سه شنبه 30 دی 1399   
 
اداره ثبت احوال در بخش کهک

نام نماینده: محمد زعلی

  • روزهای حضور در بخش: شنبه و سه شنبه هر هفته
  • شماره تماس: 025-34223300
  • شماره نمابر: 34223433-025
  • آدرس:کهک، ساختمان بخشداری کهک