سه شنبه 30 دی 1399   
 
نوع خدمات

دفاتر با رعایت دستور العمل های صادره از سوی سازمان و تحت نظارت ادارات معین اجازه دارند درخواستهای ذیل را پس از بررسی های اولیه از متقاضیان اخذ و به ادارات مربوطه ارسال نمایند و مجددا پس از دریافت مدارک صادره از ادارات تحویل متقاضیان نمایند:

· درخواست تعویض و عکس دار نمودن شناسنامه

· درخواست صدور شناسنامه المثنی

· درخواست تغییر نام

· درخواست تغییر نام خانوادگی

· ثبت نام کارت هوشمند ملی و کارت هوشمند المثنی

· درخواست صدور گواهی مشخصات، گواهی تجرد، گواهی فوت

· درخواست تآییدیه شماره ملی

· درخواست از هیات حل اختلاف (شامل اصلاح مشخصات ، تکمیل و یا تغییر مشخصات سجلی (

· درخواست اجرای احکام قطعی دادگاه ها

· درخواست ثبت مشخصات همسر و فرزندان

· سایر اموری که از طرف سازمان ثبت احوال محول خواهد شد