وفات
 

کل وفات ثبت شده در 7 ماهه سال 1398 در استان قم: 3440 واقعه