شنبه 18 مرداد 1399   
 
وفات
 

کل وفات ثبت شده در سال 1398 در استان قم: 6819 واقعه