تاریخ 1397/07/18     تعداد دفعات مشاهده 98 بار     ساعت 09:52:03     گروه خبری عمومی

مراسم تودیع و معارفه ذیحساب اداره کل ثبت احوال استان قم با حضور مسئولین اداره کل امور اقتصادی و دارایی در اتاق مدیر کل برگزار گردید.
مراسم تودیع مهدی رضائیان ذیحساب سابق و معارفه احمد خدابنده لو ذیحساب جدید اداره کل ثبت احوال استان قم با حضور مسئولین اداره کل امور اقتصادی و دارایی  روز چهارشنبه مورخ 97/7/18 ساعت 9 صبح در اتاق مدیر کل برگزار گردید.
در این مراسم از زحمات حدود 3 سال خدمت مهدی رضائیان تقدیر و تشکر گردید و همچنین حکم مسئولیت احمد خدابنده لو توسط خلیل مرادی مدیر کل به ایشان اعطاء گردید.