جمعه 4 خرداد 1397   
 
مدیر کل و کارشناسان ثبت احوال قم با حضور در دفتر حضرت آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته) ضمن تحویل کارت هوشمند ملی ایشان، از فرمایشات و نصایح این مرجع بزرگوار تقلید بهرمند گردیدند.
خلیل مرادی مدیر کل و کارشناسان ثبت احوال قم روز پنج شنبه مورخ 97/2/6 با حضور در دفتر حضرت آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته) ضمن تحویل کارت هوشمند ایشان از فرمایشات و نصایح این مرجع بزرگوار تقلید بهرمند گردیدند.
    گروه خبري   :   عمومی
تاریخ    :   1397/02/08
تعداد دفعات مشاهده    :   18 بار
ساعت    :   09:58:34