پنجشنبه 2 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/16     تعداد دفعات مشاهده 80 بار     ساعت 13:37:12     گروه خبری عمومی

آقای منوچهر تیموری مدیرکل ثبت احوال استان روز سه شنبه تاریخ پانزدهم مهر 1399 بصورت سرزده از ادارات ثبت احوال پردیسان ، اداره ثبت احوال شهرستان قم و دفتر پیشخوان شهر پردیسان بازدید و ضمن خداقوت به همکار اداری و کاربران دفتر پیشخوان ، ضمن اخذ گزارش ، تاکید داشتند که با همکاری بهتر مجموعه ادارات در قالب رعایت پروتکل کرونا با افزایش بهره وری ، تکریم ارباب رجوع و حفظ سلامت اداری تسریع کامل در امور ارباب رجوع انجام شود.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم :  آقای تیموری مدیرکل ثبت احوال استان روز سه شنبه تاریخ پانزدهم مهر 1399 به اتفاق معاون انفورماتیک اداره کل استان بصورت سرزده از ادارات ثبت احوال پردیسان ، اداره ثبت احوال شهرستان قم و دفتر پیشخوان شهر پردیسان بازدید و ضمن خداقوت به همکار اداری و کاربران دفتر پیشخوان ضمن اخذ گزارش کار، تاکید داشتند که با همکاری بهتر مجموعه ادارات و دفتر پیشخوان در قالب رعایت پروتکل کرونا ، ضمن افزایش بهره وری و تکریم ارباب رجوع ، با حفظ سلامت اداری تسریع کامل در امور ارباب رجوع انجام شود.