مزایده و مناقصه
در حال حاضر مزایده . مناقصه وجود ندارد