دوشنبه 30 اردیبهشت 1398   
 

 

 
شرح وظایف دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل

       · تنظیم دستوالعمل های لازم در زمینه اجرای سیاست های خبری، تبلیغاتی و انتشارتی سازمان با همکاری مراجع و واحدهای مربوطه.

       · اعمال نظارت، هماهنگی و تدوین سیاست های مربوط به فعالیت های روابط عمومی های ادارات کل استانها.

       · پاسخگویی به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و بخش خصوصی در زمینه فعالتهای سازمان ثبت احوال.

       · ایجاد زمینه های مناسب به منظور برقراری حسن ارتباط متقابل بین مردم و مسئولین سازمان.

       · تهیه و تنظیم اخبار، بیانیه ها، بخشنامه ها، آگهی های سازمان و اقدام در جهت نشر و انعکاس آن در رسانه های گروهی

       · بررسی مطالب مطروحه و مندرج در مجامع عمومی و رسانه های گروهی در رابطه با سازمان و پاسخگویی به آنها.

       · انعکاس فعالیتها، برنامه ها ، طرحها و عملکرد سازمان از طریق ارتباط مستمر با مطبوعات، صداوسیما و سایر رسانه های گروهی.

       · تدوین سیاستها و برنامه های مربوط به حوزه ارتباطات مردمی و انعکاس بازخورد عملکرد سازمان به مسئولین مربوطه از طریق سنجش افکار عمومی و نظرخواهی به منظور اطلاع و اتخاذ روشهای مطلوب برای بهبود جایگاه سازمان.

       · برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به مصاحبه ها،همایشها و بازدیدها.

       · بررسی جراید و تهیه خلاصه مطالب مهم جهت آگاهی روزانه مسئولین سازمان و آرشیو مطبوعات.

       · تدوین و نظارت بر چاپ نشریات سازمان و خبرنامه های داخلی و سایر موارد انتشاراتی.

       · برنامه ریزی و نظارت بر محتوا و انتشار مطالب سایت سازمان.

       · برنامه ریزی به منظور ارتقاء سطح علمی واحدهای روابط عمومی ادارات کل ثبت احوال استانها از طریق پیگیری برگزاری دوره های علمی مورد نیاز برای پرسنل مربوطه توسط مرکز آموزش و پژوهش.

      · تهیه گزارش های مربوط به عملکرد و فعالتهای واحدهای استانی و ستادی سازمان ثبت احوال جهت استحضار مراجه ذی صلاح.

      · هماهنگی و برگزاری مصاحبه ها و میزگردهای اختصاصی با وسایل ارتباط جمعی.

      · برنامه ریزی و نظارت بر تشکیل و برگزاری سمینارها و نمایشگاههای مختلف به مناسبتها اسلامی، ملی و فرهنگی.

      · برگزاری مطلوب هفته ثبت احوال در سراسر کشور.

      · برنامه ریزی و هماهنگی به منظور تشکیل آرشیو اطلاعاتی تخصصی لازم(مانند نوارهای صوتی، اسلاید، عکس، سی دی و غیره از مراسم، برنامه ها، سخنرانی ها و...)و ساماندهی آنها.

      · برنامه ریزی و ایجاد زمینه های لازم جهت هدایت و کنترل و ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی نیروهای انسانی از طریق الصاق نشریات در مکانهای مختلف ، اطلاعیه ها، برگزاری سخنرانیها و دوره های کوتاه مدت.

      · برگزاری مسابقات مختلف در زمینه های اجتماعی، مذهبی و فرهنگی.

      · برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت ها و ارتباطات امور بین الملل سازمان و ایجاد هماهنگی لازم برای دستیابی به یافته ها و دستاوردهای سایر کشورها در زمینه ثبت وقایع حیاتی.

      · ارتباط موثر و پویا با سازمانهای بین المللی و هماهنگی لازم جهت انجام سفرهای خارجی.

      · اخذ گزارشات سفرهای خارجی و انعکاس نتایج آن به واحدهای ذیربط.

      · برگزاری همایشهای منطقه ای با هماهنگی وزارت امور خارجه و سایر مراجع ذیربط.

      · همکاری مستمر با نهاد ریاست جمهوری و سازمانهای دیگر در ارتباط با شورای اطلاع رسانی دولت.

      · انجام سایر امور محوله.