شنبه 4 بهمن 1399   
 
تماس با ما
لیست شماره تلفن های ثبت احوال شهرستان رشتخوار رییس اداره : آقای محمد صالحی : 05156223411 معاون اداره : آقای هادی کبیری : 05156222411 مسئول حوزه ( ثبت ولادت و وفات) : خانم غزاله السادات حسینی 05156222411 کارشناس حقوقی : آقای علی وجدانی مقدم : 05156222412 کارت هوشمند و دبیرخانه : آقای علی وجدانی مقدم : 05156222412 مسئول نام و نام خانوادگی : آقای حسن اسکندری : 05156242550 نمایندگی بخش جنگل: آقای حسن اسکندری : 05156242550 - 05156243807