سه شنبه 26 شهریور 1398   
 
Login
 
Content

تعداد ولادت ثبت شده در نه ماهه اول سال 97 برابر با 101509  واقعه می باشد. که از این تعداد 77869  واقعه در نقاط شهری و  23640   واقعه در نقاط روستایی به ثبت رسیده است .


نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در نه ماهه اول سال 97  برابر با 104.6 است. (یعنی در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 104.6 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.)


الگوی
باروری در سنین مختلف مادران نشان می دهد بیشترین میزان فرزند آوری مربوط به مادران واقع در گروه سنی 29-25 ساله با رقم (29.5 درصد) بوده است .


در نه ماهه اول سال 97 تعداد  20852  واقعه فوت در استان به ثبت رسیده است که از این تعداد 15092 مربوط به مناطق
شهری و 5760   واقعه مربوط به مناطق روستایی بوده است بنابراین 72.4 درصد از فوتها مربوط به مناطق شهری می باشد.

 

از فوتهای ثبت شده تعداد 11591  واقعه مربوط به فوت مردان و 9261  واقعه مربوط به فوت زنان بوده است. بنابراین نسبت جنسی در ثبت فوتها برابر با 125  می باشد.