یکشنبه 3 بهمن 1395   
 
Login
 
Content

تعداد ولادت ثبت شده در نه ماهه اول سال 1395 برابر با 112974  واقعه می باشد. که از این تعداد 86997  واقعه در نقاط شهری و 25977   واقعه در نقاط روستایی به ثبت رسیده است .


نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در نه ماهه اول سال 1395  برابر با 105 است. (یعنی در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 105 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است.)


الگوی
باروری در سنین مختلف مادران نشان می دهد بیشترین میزان فرزند آوری مربوط به مادران واقع در گروه سنی 29-25 ساله با رقم (29.5 درصد) بوده است .


در نه ماهه اول سال 1395 تعداد  22380  واقعه فوت در استان به ثبت رسیده است که از این تعداد 16213 مربوط به مناطق
شهری و 6167 واقعه مربوط به مناطق روستایی بوده است بنابراین 72.4  درصد از فوتها مربوط به مناطق شهری می باشد.

 

از فوتهای ثبت شده تعداد 12514  واقعه مربوط به فوت مردان و 9866  واقعه مربوط به فوت زنان بوده است. بنابراین نسبت جنسی در ثبت فوتها برابر با 126.8  می باشد.

 

در نه ماهه سال 1395تعداد 44782  واقعه ازدواج به ثبت رسیده است .

 

در نه ماهه سال 1395میانگین سن ازدواج ثبت شده مردان 27.8  سال بوده است.


در نه ماهه سال 1395میانگین سن ازدواج ثبت شده زنان 22.5 سال بوده است.


در نه ماهه سال 1395بیشترین تعداد ازدواج ثبت شده ، مربوط به مردان گروه سنی 24-20 ساله که با زنان 19-15 ساله ازدواج نموده اند .            

در  نه ماهه سال 1395تعداد 12329 واقعه طلاق به ثبت رسیده است.

در نه ماهه سال 1395میانگین سن طلاق ثبت شده مردان 34.8 سال بوده است.


در نه ماهه سال 1395میانگین سن طلاق ثبت شده زنان 29.8  سال بوده است.


در نه ماهه سال 1395بیشترین طلاق ثبت شده ، مربوط به مردان گروه سنی 29-25 ساله است که با زنان 24-20 ساله ازدواج نموده اند.