سه شنبه 30 دی 1399   
 
دفاتر پیشخوان سبزوار

جدول دفاتر پیشخوان دولت، ارائه دهنده خدمات ثبت احوال درشهرستان سبزوار

فهرست خدمات ثبت احوال قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهر سبزوار
ردیف
شرح خدمات
1
اخذ مدارک درخواست صدور کارت ملی اولیه
2
اخذ مدارک درخواست تعویض شناسنامه
3
اخذ مدارک درخواست تعویض کارت ملی
4
اخذ مدارک درخواست صدور شناسنامه المثنی
5
اخذ مدارک درخواست صدور المثنی کارت ملی
6
اخذ مدارک درخواست تغییر نام
7
درخواست گواهی تجرد , فوت ,شماره ملی و سایر گواهیها
8
اخذ مدارک درخواست تغییر نام خانوادگی
9
اخذ مدارک درخواست ثبت ازدواج و مشخصات فرزندان
10
اخذ مدارک درخواست اجرای احکام قطعیت یافته محاکم
11
اخذ مدارک درخواست هیأت حل اختلاف

فهرست دفاتر پیشخوان ثبت احوال شهرستان سبزوار

ردیف
شماره دفتر
تلفن ثابت
آدرس محل دفتر
وضعیت
پیشخوان
1
19-1132- 72  

44646842

حدفاصل امیرکبیر 21 و23 
فعال

2

72-19-1047
 

44235351

خیابان بهار

فعال

3

72-19-1075
 

44459321

خیابان کاشفی جنوبی

فعال

 4

 72-19-1417

 44228513 اسرار شمالی - پایین تر ازبانک ملی مرکزی  فعال

 5

  72-19-139744228815  سی متری هویزه - روبروی بنیاد شهید فعال