چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
ملاقات با رئیس

رئیس اداره: سعید ابهری
شماره تماس مستقیم: 05144241410
ت: 05144241411
سوابق شغلیرئیس اداره ثبت احوال سبزوار: 1388 تا کنون
رئیس اداره ثبت احوال بردسکن: 1384 تا 1388
معاون اداره ثبت احوال بردسکن: 1383 تا 1384
کارشناس امور حقوقی و سجلی ثبت احوال جغتای: 1380 تا 1383
مسئول امور ثبت احوال روستا ثبت احوال سبزوار: 1379 تا 1380
مسئول امور عمومی و سجلی ثبت احوال جوین: 1371 تا 1379
مسئول امور اسناد سجلی ثبت احوال جوین: 1370 تا 1371
تحصیلات
 
لیسانس حسابداری 1377