جمعه 3 بهمن 1399   
 
ازدواج
 
   

شهرستان

ازدواج های وقوع یافته

سرخس

شهری

روستایی

کل

سال 1392

545

432

977

سال 1393

437

433

870

سال 1394

378

429

807

سال 1395

812

142

954

سال 1396

898

0

898

سال 1397

829

1

830

سال 1398

788

2

790