شنبه 4 بهمن 1399   
 
ثبت یاران
مشخصات ثبت یار : اداره ثبت احوال سرخس
ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره ملی تاریخ تولد محل تولد جنسیت محل خدمت اداره ثبت احوال شهرستان نام منبع اطلاعاتی میزان تحصیلات شغل یا سمت تاریخ همکاری تعداد گزارشات ماهیانه تلفن همراه تلفن ثابت
مرد زن شورای اسلامی ثبت یار دهیار بهورز سایر با ذکر نام شروع پایان
1 حسن شهریاری محمد 819403415 1353/10/12 سرخس *   کندکلی سرخس     *     دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9155245395 ندارد
2 سیف الله زیدی جان محمد 819180122 1357/11/01 سرخس *   تام مختار سرخس     *     دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9159070324 ندارد
3 فرامرز کوهکن شکراله 819164781 1355/0420 سرخس *   تام رسول سرخس     *     دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9368684566 ندارد
4 ابراهیم حکیمی پور نوراله 819788066 1355/05/11 سرخس *   یازتپه سرخس     *     دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9158857811 ندارد
5 رسول نویدی حسین 819788732 1356/01/01 سرخس *   حسن آباد سرخس     *     دیپلم دهیار 1392 تاکنون 2 9153204297 ندارد
6 قربان موحدی فر علی اکبر 819151882 1353/12/02 سرخس *   ابراهیم آباد سرخس     *     دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9155244377 ندارد
7 مرتضی خلیلی امیر 819943320 1366/10/01 سرخس *   قوش چاکر سرخس     *     دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9376512777 ندارد
8 علی کاردان حسین 819957712 1364/05/01 سرخس *   قوش کهنه سرخس     *     فوق دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9159050643 ندارد
9 معصومه عرب علی 819824933 1363/05/05 سرخس   * قوش خزاعی سرخس     *     کارشناسی دهیار 1392 تاکنون 2 9156473808 ندارد
10 ابراهیم منیری علی 819783595 1351/01/01 سرخس *   قوش علیجان سرخس     *     دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9151182396 ندارد
11 قربان میر محمد 819175382 1353/02/25 سرخس *
تپه میر احمد سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 2 9155589331 ندارد
12 عبدالله خباره محمد علی 819333379 1358/01/01 سرخس *
قوش سربوزی سرخس

*

فوق دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9399311005 ندارد
13 مجتبی رئیس السادات محمدعلی 819237701 1360/07/01 سرخس *
سنگر سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9158117061 ندارد
14 علیرضا قوچی محمد 819795720 1360/03/30 سرخس *
شیرتپه سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9155588644 ندارد
15 مسعود کوهکن حلیم 819685089 1359/01/01 سرخس *
صمد آباد سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9356862475 ندارد
16 شهین میر پیشی عبدالکریم 810043467 1368/09/04 سرخس
* کلاته مره ئی سرخس

*

کارشناسی دهیار 1392 تاکنون 1 9385666926 ندارد
17 سجاد محمدی حسینعلی 810010461 1368/04/04 سرخس *
قوش عظیم سرخس

*

فوق دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9156557795 ندارد
18 محمد سندگل شیرعلی 819949051 1367/08/07 سرخس *
کچولی سرخس

*

کارشناسی دهیار 1395 تاکنون 1 9105778903 ندارد
19 محسن احمدی محمد 819908568 1367/07/01 سرخس *
دولت آباد سرخس

*

فوق دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9158196596 ندارد
20 محمد حسن زاده عیدمحمد 819441074 1357/06/25 سرخس *
نوروز آباد سرخس

*

فوق دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9155244015 ندارد
21 حسینعلی رسولی نیا غلام رسول 819785301 1353/09/12 سرخس *
قلعه قصاب سرخس

*

کارشناسی دهیار 1392 تاکنون 1 9353519340 ندارد
22 وحید رستم زاده برفی 810015544 1368/07/01 سرخس *
آصف آباد سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9156272455 ندارد
23 فرامرز علیمیرزائی عباسعلی 819200697 1358/12/01 سرخس *
اسلام قلعه سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9155244161 ندارد
24 زینب میش مست جهانگیر 810057581 1370/04/05 سرخس
* قطار چاه سرخس

*

فوق دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9367206799 ندارد
25 اسماعیل علی اکبر خانی حسین 920433529 1366/06/30 سرخس *
گنبدلی سرخس

*

کارشناسی دهیار 1392 تاکنون 1 9151056904 ندارد
26 روح اله علیمیرزائی فریدون 819829382 1363/11/11 سرخس *
الله نظر سرخس

*

فوق دیپلم دهیار 1392 تاکنون 2 9153145646 ندارد
27 حسن علیمیرزائی علی خان 819415596 1355/03/05 سرخس *
نوبنیاد سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9155244658 ندارد
28 منصور میردوستی عیدمحمد 819790222 1357/03/05 سرخس *
گلاته گلزار سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9155243836 ندارد
29 حسین علیمیرزائی محمد رضا 819923850 1364/02/10 سرخس *
چشمه شور سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9155243402 ندارد
30 صفیه ناروئی احمد 810094053 1369/12/029 سرخس
* چاله زرد سرخس

*

کارشناسی دهیار 1392 تاکنون 2 9158053627 ندارد
31 هاشم عرب میر علیجانی رحم دل 819920444 1364/08/26 سرخس *
آبمال سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9159003461 ندارد
32 عید محمد گلزاری نوروز 819919901 1364/02/22 سرخس *
دق بهلول سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9105758464 ندارد
33 جواد روانبخش محمدحسین 819576166 1351/01/01 سرخس *
شوریجه علیا سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9105641171 ندارد
34 زهرا خشک انگین حسنعلی 810102651 1372/02/14 سرخس
* بغبغو سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9158050381 34506032
35 خدیجه شیرن صولت 81095671 1371/04/03 سرخس
* شوراب علیا سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9154766687 ندارد
36 امراله مهنادی ولی محمد 819612960 1355/03/03 سرخس *
دراز آب سرخس

*

فوق دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9151034324 34557060
37 عطامحمد امامی مقدم محمد 819539511 1358/03/03 سرخس *
کلاته شکراله سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9155195696 34500025
38 ناصر جمشیدی امیر آبادی محمدامین 720147689 1369/10/05 تربت جام *
باغک سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9158975239 34507052
39 اسماعیل پور دوستی جان محمد 819332186 1348/03/02 سرخس *
کلاته خداداد سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9156287464 ندارد
40 اسماعیل سرفرازی قوس الدین 810052751 1369/11/22 سرخس *
کلاته صاحبداد سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9154127528 ندارد
41 احمد نادری گرمابسفلی عبدالحمان 810152916 1367/11/17 سرخس *
قره سنگی سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9182976572 34595284
42 پریسا برآهوئی گل خان 810140764 1373/10/01 سرخس
* شلغمی سفلی سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9309274108 ندارد
43 هما عفتیان رحیم 810118912 1370/05/06 سرخس
* پدلی سرخس

* *
دیپلم دهیار 1392 تاکنون 2 9156910389 34525945
44 فرامرز بهرامی دربندی رحمان 810025531 1368/11/27 سرخس *
پده ها سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9338852225 34502298
45 یاسر شاهوزئی رضا 810206137 1377/02/01 سرخس *
کلاته حاجی مدد سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9159795073 ندارد
46 محمد درستکار حاتم 819600784 1349/06/01 سرخس *
غرغره سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9151126765 34520094
47 منصور کوهکن حلیم 819235628 1357/07/01 سرخس *
شلغمی علیا سرخس

*

فوق دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9155223260 34526271
48 بهروز بزنگانی غلام 819608671 1352/03/09 سرخس *
کاریزک سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9159030542 5195004700
49 روح اله کرمانی حسنعلی 819871591 1362/11/12 سرخس *
رحمت آباد سرخس

*

فوق دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9153232949 ندارد
50 ملک محمد یعقوبیان مرتضی 819563307 1339/06/09 سرخس *
ذالوغال سرخس

*

فوق دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9151057302 ندارد
51 محمدرضا نوروزی غلام 934162549 1349/03/10 مشهد *
شوریجه سفلی سرخس

*

دیپلم کارمند 1392 تاکنون 1 9151127319 34525945
52 رضا بزنگانی حسین 934530912 1355/03/04 مشهد *
یکه بید سرخس

*

فوق دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9159075754 ندارد
53 مجتبی علیزاده حسنعلی 819975974 1364/06/05 سرخس *
معدن سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9105563490 34548222
54 حسن براهوئی رسول 936324457 1359/03/01 مشهد *
چکودر سرخس

*

فوق دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9151245019 34505225
55 حسین بلالک علی 810017083 1368/06/25 سرخس *
شورلق سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9159102175 ندارد
56 عبدالمجید مروی اله بخش 819982334 1365/07/01 سرخس *
کلاته عوض سرخس

*

فوق دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9158607196 34503191
57 رضا خروجی علی 819967408 1367/06/18 سرخس *
بزنگان سرخس

*

کارشناسی دهیار 1392 تاکنون 2 9155242860 34503666
58 آتنا اختیاری نادر 810010429 1368/02/01 سرخس
* پسکمر سرخس

*

کارشناسی دهیار 1392 تاکنون 1 9156521677 34558244
59 محمد اعظم لاغری فیض محمد 819474223 1349/04/04 سرخس *
آبدراز سرخس

*

دیپلم دهیار 1392 تاکنون 1 9155139147 34503232
60 محمود آتشی سعیدمحمد 936470364 1348/12/01 مشهد *
قره قیطون سرخس

*

ابتدائی دهیار 1392 تاکنون 1 9369449734 ندارد