سه شنبه 30 دی 1399   
 
دفاتر ازدواج وطلاق
دفتر شماره یک ازدواج و طلاق آقای کرد‍پور:34528977
دفترشماره2 ازدواج  آقای قربانی:34522779
دفترشماره3 ازدواج(اهل سنت) آقای احمدی:34529532