شنبه 4 بهمن 1399   
 
سایرموارد
 

اهم فعالیتهای انجام شده در اداره ثبت احوال سرخس در سالهای 1397 و 1398

ردیف

فعالیت

10ماهه سال 1397

10ماهه سال 1398

درصد تغییرات

1

تعویض شناسنامه (نمونه قدیم - تعویض مجدد)

5280

4878

-7.6

2

 صدور شناسنامه المثنی

560

578

3.2

3

تغییر نام

30

2

-93.3

4

تغییر نام خانوادگی

80

88

10.0

5

تعداد درخواستهای رسیدگی شده در هیات حل اختلاف

190

242

27.4

6

پاسخ به استعلامات سجلی دوایر دولتی

420

860

104.8