پنجشنبه 3 تیر 1400   
 
طلاق
 
       

شهرستان

طلاق های وقوع یافته

سرخس

شهری

روستایی

کل

سال 1392

78

42

120

سال 1393

90

58

148

سال 1394

101

64

165

سال 1395

118

24

142

سال 1396

111

1

112

سال 1397

142

0

142

سال 1398

116

0

116