جمعه 17 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا
 
 
نظر به اینکه در اجرای ماده 31 قانون ثبت احوال در حال حاضر اعلامیه های ازدواج و طلاق به روش الکترونیکی نیز به سازمان ثبت احوال ارسال می گردد. لذا مستنداً به ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 48 و بند ج ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه، منبعد نیازی به ارسال اعلامیه های دست نویس (کاغذی) از سوی دفاتر ازدواج و طلاق به ادارات ثبت احوال نمی باشد