سه شنبه 5 مرداد 1400   
 
مدیریت محتوا
اصلاحیه مواردی از دستورالعمل صدور گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت:
-اصلاحیه بند 3-5 دارا بودن حداقل 22 سال و حداکثر 50 سال سن
 
-اصلاحیه تبصره 3 بند 5: حداکثر سن افراد متقاضی بازنشسته ثبت احوال با تائید هیات صلاحیت سازمان مبنی بر دارا بودن توانائی لازم 65 سال خواهد بود
 
-اصلاحیه تبصره بنده 2-9 حداکثر سن بازنشستگان ثبت احوال جهت تمدید گواهینامه 70 سال خواهد بود