چهارشنبه 5 آذر 1399   
 
مدیریت محتوا

 
در راستای رعایت مصالح متقاضیان، مدت اعتبار بند 9 در گواهی شماره ملی به شرح ذیل اصلاح گردید:
«مدت این گواهی از تاریخ صدور صرفاً به مدت یک ماه و با ارائه اصل شناسنامه دارای اعتبار است»