پنجشنبه 3 تیر 1400   
 
بسمه تعالی
 

تبصره اصلاحی بند 11-7 : «در مناطقی که متقاضیان دارای تحصیلات کارشناسی نباشند، صدور پروانه برای دارندگان مدرک کاردانی، با تائید هیات تائید صلاحیت سازمان و برای دارندگان مدرک دیپلم، پس از تائید هیات مزبور و موافقت ریاست سازمان امکان پذیر خواهد بود».

تبصره بند 11 به «تبصره 1» اصلاح و یک تبصره بعنوان تبصره 2 به بند مذکور الحاق گردید:

تبصره 2 بند 11: «افزایش تعداد سهمیه قابل اختصاص به هر ایستگاه حداکثر تا 55 نوبت، موکول به رعایت جمیع جهات از قبیل تامین تجیهزات و امکانات لازم و رعایت مصالح و تکریم مراجعین بوده و پس از تائید هیات تائید صلاحیت استان با دستور مدیر کل ثبت احوال استان اجرا خواهد شد. گزارش فعالیت انجام شده باید به دفتر ثبتی خدمات غیر دولتی ارسال گردد.