پنجشنبه 3 تیر 1400   
 
مدیریت محتوا
 
ثبت واقعه ازدواج در پایگاه و شناسنامه زوجه به استناد گواهی حصر وراثت شوهر متوفی که در آن عبارت «همسر دائمی متوفی» قید شده باشد بلامانع است. در این صورت در صفحه ثبت ازدواج شناسنامه،در محل تاریخ وقوع عقد خط تیره و به جای شماره دفتر خانه و شماره ثبت ازدواج، شماره و تاریخ و شعبه دادگاه صادر کننده گواهی حصر وراثت درج خواهد شد