پنجشنبه 3 تیر 1400   
 
بسمه تعالی
 
«سازمان ثبت احوال کشور می تواند با رعایت موارد ذیل در چاپ های بعدی واژه « المثنی» را حذف نماید:

1- اختصاص سری و سریال های مشخص برای شناسنامه های مجدد ( المثنی ) به نحوی که وجه تمایز آنها با شناسنامه های عادی بوده و این قبیل سری و سریال ها مورد استفاده شناسنامه های تعویضی قرار نگیرد ادامه داشته باشد.

2- سازوکار مناسب و تمهیدات لازم در سامانه های سازمان برای مشخص کردن انواع شناسنامه ( اولیه، مجدد، ناشی از فقدان ) ایجاد شود.

3- صدور این قبیل شناسنامه ها پس از مصرف کلیه شناسنامه های موجود که با واژه المثنی چاپ شده است صورت گیرد».