پنجشنبه 3 تیر 1400   
 
مدیریت محتوا
به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص در خواست های تغییر نام( موضوع بند 2 دستورالعمل) کمیته نام استان به مسئولیت مدیر کل استان و عضویت معاون امور اسناد هویتی و کارشناس نام و نام خانوادگی تشکیل می گردد.
 
جلسات کمیته با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء قابل اجرا خواهد بود.