سه شنبه 5 مرداد 1400   
 
-

 با توجه به حساسیت های اجتماعی و درخواست های مکرر ادارات ثبت احوال در رابطه با حذف واژه «المثنی» در چاپ شناسنامه­ ها، موضوع در نود و هشتمین جلسه شورای عالی ثبت احوال مطرح و بر اساس مصوبه صادره با حذف واژه «المثنی» در چاپ های بعدی موافقت شده است.

بر این اساس مقرر می گردد ادارات کل ثبت احوال استان ها پس از مصرف کلیه شناسنامه های موجود که با واژه «المثنی» چاپ شده است، جهت متقاضیانی که مشمول دریافت المثنی شناسنامه می شوند، ازشناسنامه هائی که با سری های « ل 11» و « ر16» چاپ و به این ترتیب از شناسنامه های عادی (نوبت اول) متمایز می گردند استفاده نمایند. لذا مقتضی است دستور فرمائید در اجرای مصوبه مذکور به شرح ذیل اقدام گردد:

1- به منظور شروع طرح مزبور، اداره کل اسناد هویتی مسئولیت نظارت بر محاسبه المثنی های موجود و ارسال آن ها براساس مصرف هر استان تا اتمام کلیه المثنی های سری « ر15» در ادارات را عهده دار خواهد بود.

2- جهت متقاضیان کمتر از 15 سال به روال سابق شناسنامه های سری « ل11» که بدون قید واژه «المثنی» می باشد صادر خواهد شد.

3- جهت متقاضیان بزرگسال بالای 15 سال از شناسنامه های سری « ر16» استفاده می شود.

4- در کلیه مواردی که مستند به قانون و مقرات مربوط باید جهت متقاضیان، شناسنامه از نوع المثنی صادر شود از سری های فوق استفاده خواهد شد.

معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا ضمن انعکاس شماره مسلسل شناسنامه های صادره، نسبت به درج نوبت های صدور شناسنامه های سری « ر16» (شناسنامه های صادره ناشی از فقدان نوبت اول، نوبت دوم، نوبت سوم و....) در dcu و ABC نیز اقدام گردد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل استان های می باشد.