جمعه 17 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا

 

« معاون امور اسناد هویتی می تواند دستور صدور پنجمین المثنی شناسنامه و بعد از آن را به مدیران کل ثبت احوال استان ها تفویض نماید ». 

                                                                                                                                                           

 

 در اجرای مصوبه جلسه مورخ  97/5/7  شورای عالی ثبت احوال، بدینوسیله دستورصدورپنجمین المثنی شناسنامه و بعد ازآن به 

   مدیران ثبت احوال استان­ ها تفویض می گردد. 

   مسئولیت حسن اجرای این مجوز به عهده مدیر کل استان می باشد.