پنجشنبه 3 تیر 1400   
 
-
 

نظر به اینکه در یکصد و یکمین جلسه شورای عالی ثبت احوال موضوع عدم نیاز به اخذ اجازه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی در محل صدور شناسنامه افرادی که صرفاً به دلیل ایجاد وحدت در نام خانوادگی با برادر یا خواهر خود، درخواست تغییر نام خانوادگی را می نمایند، مورد بازنگری قرار گرفته و مصوبه مزبور ملغی اعلام شده است، لذا زاین پس درخصوص این قبیل متقاضیان نیز رعایت مقرره قانونی «واژه بلامعارض» و یا « اخذ اجازه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی» الزامی است.