پنجشنبه 3 تیر 1400   
 
-

 

نظر به اینکه در اجرای مصوبات مربوط به تقسیمات کشوری ناگزیر نام روستا و یا شهرستان محل تولد یا صدور صاحبان اسناد دستخوش تغییرات خواهد شد. لذا صاحبان اسنادی که پس از اجرای مقرره تقسیمات کشوری درخواست صدور شناسنامه جدید (اعم از تعویض یا ناشی از فقدان) را می نمایند، در مواجهه با تغییرات حاصله به علت مغایرت شناسنامه جدید الصدور از حیث محل تولد یا صدور با سایر مدارک مکتسبه خود، اغلب خواهان عدم اعمال این تغییرات در شناسنامه خود می باشند لذا به منظور جلوگیری از نارضایتی صاحبان درخواست منبعد اجرای مصوبات تقسیمات کشوری درخصوص اسناد جدید الصدور (اعم از شناسنامه نوزاد یا بزرگسال فاقد شناسنامه) الزامی و در مورد سایر اشخاص اعمال مصوبات مزبور موکول به درخواست کتبی صاحب سند یا نماینده قانونی وی خواهد بود.

معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی زمینه اجرای این مصوبه را فراهم خواهد نمود.