پنجشنبه 3 تیر 1400   
 
-

 

در ارتباط با چگونگی اجابت خواسته بعضی از دستگاههای اجرایی، انتظامی، قضایی و ... مبنی بر دریافت آثار انگشتان شهروندان که توسط سازمان ثبت احوال، هنگام صدور کارت هوشمند جمع آوری شده و همچنین استعلامات معموله به صورت حجمی و انبوه، شورای عالی ثبت احوال در جلسه مورخ 1397/11/14ضمن تأکید بر اینکه: « ماده 34 قانون ثبت احوال واجد قاعده امری است و قانونگذار افشای اطلاعات اسناد سجلی را جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ذیصلاح، ممنوع دانسته است و از سوی دیگر برابر قوانین و مقررات موجود، یگانه مرجع جمع آوری و ضبط و نگهداری اطلاعات سجلی سازمان ثبت احوال کشور می باشد، مقرر نمودند بندهای 5 و 6 به شرح ذیل به دستورالعمل اجرایی ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1381/8/29 الحاق گردد.»

الحاقی به دستورالعمل ماده 34 قانون ثبت احوال:

بند 5- « اعلام مشخصات سجلی به اشخاص و مقامات مندرج در این دستورالعمل شامل ارسال آثار انگشتان شهروندان نخواهد بود و آثار انگشتان شهروندان جزء اسناد طبقه بندی شده (طبقه چهارم) محسوب می گردد.»

تبصره- محاکم دادگستری قوه قضائیه و ادارات کل وزارت اطلاعات و ادارات تشخیص هویت نیروی انتظامی، می توانند با رعایت مقررات مربوط، صرفاً در ارتباط با پرونده های تحت رسیدگی از این سوابق بهره برداری نمایند.

بند 6- اعلام اطلاعات فردی اشخاص به صورت حجمی و انبوه به مراجع، نهادها، سازمانها و سایر دستگاههای دولتی مجاز نمی باشد.

تبصره- ابلاغ اطلاعات فردی افراد تحت پوشش دستگاههای متقاضی، صرفاً با رعایت مفاد ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون « الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب سال 1376» امکانپذیر خواهد بود.