پنجشنبه 3 تیر 1400   
 
مدیریت محتوا
 

بسمه تعالی

دستورالعمل صدور کارت شناسایی ملی مجدد

 

کارت شناسایی ملی مجدد که از این پس کارت مجدد نامیده می‌شود به دلایل زیر وفق مقررات و مفاد این دستورالعمل برای تقاضاکننده صادر می‌شود:

- تغییر مشخصات سجلی       کد 41

- تغییر نشانی                     کد 42

- مفقود شدن                     کد 43

- مستعمل شدن                  کد 44

الف) صدور کارت مجدد به دلیل تغییر مشخصات سجلی :

در مواردی که مشخصات سجلی تغییر می‌نماید، ادارات ثبت احوال موظفند کارت شناسایی متقاضی را اخذ و اقدامات زیر را انجام دهند:

1- تحویل شناسنامه جدید به متقاضی و راهنمایی وی جهت تهیه مدارک موردنیاز صدور کارت مجدد.

2- اخذ درخواست صدور کارت شناسایی ملی و مدارک لازم برابر مفاد دستورالعمل کارت شناسایی ملی و تسلیم رسید به متقاضی.

تبصره 1- در زمان تکمیل نمونه درخواست، در محل مربوط به علت درخواست، کد41 (تغییر مشخصات سجلی) علامت‌گذاری خواهد شد.

تبصره 2- در صورت مفقود شدن کارت شناسایی ملی، قبل از تحویل شناسنامه جدید، برابر «بند ج» این دستورالعمل اقدام خواهد شد.

3- سوراخ کردن کارت شناسایی ملی اخذ شده از قسمت بالا و ارسال کارت به اداره کل استان برای امحاء.

4- انجام اقدامات لازم برای صدور کارت مجدد برابر مفاد دستورالعمل صدور کارت شناسایی ملی و تحویل آن به متقاضی.

ب) صدور کارت مجدد به دلیل تغییر نشانی :

در مواردی که بدلیل تغییر نشانی، تقاضای صدور کارت مجدد می‌شود، اداره ثبت احوال موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

1- اخذ درخواست صدور کارت مجدد به دلیل تغییر نشانی و مدارک لازم برابر مفاد دستورالعمل کارت شناسایی ملی و تسلیم رسید به متقاضی.

تبصره- در زمان تکمیل نمونه درخواست در محل مربوط به علت درخواست، کد42 (تغییر نشانی) علامت‌گذاری خواهد شد.

2- انجام اقدامات لازم برای صدور کارت مجدد برابر مفاد دستورالعمل صدور کارت شناسایی ملی و تحویل آن به متقاضی.

3- سوراخ کردن کارت شناسایی ملی اخذ شده از قسمت بالا و ارسال کارت به اداره کل استان برای امحاء.

د) صدور کارت مجدد بعلت مستعمل شدن :

در مواردی که به دلیل مستعمل شدن کارت شناسایی ملی تقاضای صدور کارت مجدد می‌شود به شرح زیر اقدام خواهد شد :

1- متقاضیانی که کارت شناسایی ملی آنان مستعمل گردیده با در دست داشتن اصل شناسنامه، اصل کارت شناسایی مستعمل و سایر مدارک مورد نیاز صدور کارت شناسایی ملی، به واحدهای ثبت احوال مراجعه و نسبت به اخذ و تکمیل تقاضانامه تعویض کارت شناسایی (پیوست شماره 2) اقدام می‌نمایند.

2- ادارات ثبت احوال ضمن کنترل مدارک و تقاضانامه تعویض چنانچه علت تقاضا با کارت ارائه شده مطابقت داشته و جعل یا تحریفی در کارت شناسایی ملی صورت نپذیرفته باشد اقدامات بعدی را مطابق دستورالعمل صدور کارت شناسایی ملی بعمل‌آورده و رسید به متقاضی تسلیم خواهند نمود.

3- چنانچه در کارت ارائه شده جعل یا تحریف صورت گرفته و یا کارت متعلق به فرد دیگری باشد برابر مقررات، تعقیب قانونی صورت خواهد پذیرفت.

تبصره : در زمان تکمیل نمونه درخواست، در محل مربوط به علت درخواست، کد44 درج خواهد شد.

4- کارتهای شناسایی مستعمل اخذ شده از قسمت بالا سوراخ و برای اجرای دستورالعمل امحاء کارتهای شناسایی باطله به اداره کل استان ارسال خواهد شد.