پنجشنبه 3 تیر 1400   
 
مدیریت محتوا
 

بسمه تعالی

دستورالعمل صدور گواهی تجرد

 

از آنجاییکه برخی از کشورهای خارجی برای اموری مانند ازدواج و اقامت از هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور و یا کسانی که قصد عزیمت و یا تحصیل در آن کشورها را دارند گواهی تجرد درخواست می‌نمایند به همین لحاظ جهت رفع مشکلات هموطنان در داخل و خارج از کشور و ایجاد رویه‌ای واحد دستورالعمل صدور گواهی تجرد به شرح ذیل تصویب می‌گردد :

1- گواهی تجرد :

گواهی است مبنی بر اینکه صاحب سند سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد. این گواهی مطابق مندرجات متن و ظهر سند سجلی صادر خواهد شد.

2- مستندات قانونی :

1-2- ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 اصلاحی دیماه 1363 مجلس شورای اسلامی.

2-2- ماده 35 قانون ثبت احوال و آیین‌نامه اجرایی آن با اصلاحات بعدی.

3- درخواست‌کنندگان :

1-3- صاحب سند سجلی.

2-3- وکیل، ولی یا نماینده قانونی.

4- مدارک لازم :

1-4- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه صاحب سند سجلی.

2-4- اصل وکالتنامه رسمی یا مدارک دال بر نمایندگی قانونی و تصویر آن (درصورتیکه درخواست‌کننده وکیل یا نماینده قانونی باشد).

3-4- اصل شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر وکیل یا نماینده قانونی.

4-4- رسید بانکی پرداخت تعرفه تعیین شده به شماره حساب مربوط.

5-4- نمونه تکمیل شده درخواست گواهی تجرد توسط صاحب سند سجلی یا وکیل یا نماینده قانونی وی. (نمونه شماره 1)

5- گردشکار :

1-5- دریافت درخواست :

درخواست گواهی تجرد از طریق ادارات ثبت احوال داخل کشور و یا نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور دریافت می‌گردد.

2-5- نحوه بررسی و صدور گواهی تجرد :

1-2-5- دریافت‌کننده تقاضا پس از بررسی و اطمینان از صحت و اصالت شناسنامه تصویر شناسنامه را برابر اصل نموده و پس از ثبت درخواست (نمونه شماره1)، مدارک و درخواست را برای بررسی و اقدام برابر مفاد این دستورالعمل به اداره محل صدور شناسنامه (برابر نمونه شماره 2) ارسال می‌نماید.

تبصره : درخواست تسلیم شده به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از طریق وزارت امور خارجه به اداره کل ثبت احوال امور خارجه ارسال تا به ترتیب فوق اقدام‌گردد.

2-2-5- اداره محل صدور شناسنامه متقاضی با بررسی اسناد سجلی و تصویر شناسنامه متقاضی و مفاد درخواست پاسخ لازم را (برابر نمونه شماره 3) تهیه و برای اداره کل ثبت احوال امور خارجه ارسال می‌نماید.

3-2-5- درصورتیکه سابقه ازدواج، طلاق و سایر تحولات در تصویر شناسنامه برابر اصل ثبت لیکن در سند سجلی به ثبت نرسیده باشد اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ابتدا نسبت به ثبت تحولات در سند سجلی اقدام و سپس برابر بند (2-2-5) اقدام‌می‌نماید.

4-2-5- اداره کل ثبت احوال امور خارجه پس از وصول نامه اداره ذیربط نسبت به صدور گواهی تجرد برابر نمونه مربوط حسب مورد اقدام و گواهی صادره از مهر و امضاء و به اداره ثبت احوال محل درخواست یا وزارت امور خارجه جهت ارسال به نمایندگی و تحویل به صاحبش ارسال می‌نماید.

ملاحظات :

6- اداره کل ثبت احوال امور خارجه مکلف است رونوشت گواهی‌های صادره را جهت استفاده در دایره تأیید اسناد به اداره سجلات و احوال شخصیه- وزارت امور خارجه ارسال نماید.

تبصره : اداره سجلات و احوال شخصیه- وزارت امور خارجه مکلف است ترجمه آن دسته از گواهی تجردهایی را تأیید نماید که رونوشت آن را قبلاً از اداره کل ثبت احوال امور خارجه دریافت نموده است.

7- آمار گواهی‌های صادر شده صرفاً از طریق اداره کل ثبت احوال امور خارجه تهیه و اعلام خواهد شد. فعالیت ادارات شهرستانها در این رابطه در آمار استعلامهای صورت گرفته از آن اداره محاسبه خواهد شد.