پنجشنبه 3 تیر 1400   
 
مدیریت محتوا
   

بسمه تعالی

( دستورالعمل اجرایی ماده 34 قانون ثبت احوال )

مقدمه :

- افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند و مقامات قضائی و دولتی ذیصلاح ممنوع است. (ماده 34 ق.ث.ا مصوب تیرماه 1355 و اصلاحی سال 1363)

- اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند. (ماده 648 قانون مجازات اسلامی)

الف- اشخاص و مقامات مجاز به دریافت اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی :

1- صاحب سندی : دارای اهلیت قانونی باشد یا وکیل یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او.

2- مراجع قضائی : دادسراها و دادگاهها نظیر؛ عمومی، انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت و... دیوانعالی کشور، دیوان عدالت اداری و امور سرپرستی دادگستری.

3- نیروی انتظامی : شامل نواحی، مناطق، ادارات کل، ادارات ذیربط.

تبصره : کلانتریها و پاسگاههای نیروی انتظامی حسب دستور مقام قضائی مجاز به دریافت اطلاعات اسناد سجلی می‌باشند.

4- آندسته از مقاماتی که به موجب قانون موضوعی مربوط به صاحبان اسناد سجلی نزد آنها مطرح بوده و اتخاذ تصمیم در آن زمینه احتیاج به مطالعه و ملاحظه اسناد سجلی و یا دریافت مشخصات سجلی آنان داشته باشد مانند شورای نگهبان، سازمان بازرسی کل کشور، ادارات اطلاعات، ثبت اسناد، وظیفه عمومی، اقتصاد و دارایی، سجلات وزارت امور خارجه، فرمانداریها در امر انتخابات، واحدهای حفاظت و اطلاعات و حراست‌های مراکز استانها.

تبصره 1 : ادارات کل ثبت احوال موظفند در مواردی که مقاماتی بجز مقامات مذکور در بند4 تقاضای دریافت اطلاعات سجلی را می‌نمایند پس از اخذ مستندات قانونی تقاضا و پاسخگویی به آن، تصویر مستندات مزبور را فقط یکبار جهت اطلاع به اداره کل حقوقی سازمان ارسال نمایند.

تبصره 2 : دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق از مراجع ذیصلاح در ماده 34 محسوب نخواهند شد. در صورت نیاز می‌توانند از طریق ادارات ثبت اسناد ذیربط تقاضا نمایند.

تبصره 3 : درخواست تأیید اصالت شناسنامه‌هایی که از مراجع رسمی به ادارات ثبت احوال ارجاع می‌گردد مشمول این دستورالعمل نخواهد بود و برابر روش جاری اقدام می‌شود.

ب- نحوه اقدام و پاسخگویی به استعلامات :

1- چگونگی استعلام : ادارات ثبت احوال سراسر کشور باید با مراجع استعلام‌کننده هماهنگی نمایند که تقاضای استعلام اطلاعات اسناد سجلی مطابق نمونه شماره یک و با امضاء بالاترین مقام یا شخص مجاز از طرف وی تنظیم و ارسال گردد.

2- نحوة پاسخگویی : ادارات ثبت احوال با مراجعه به اطلاعات پایگاه و بایگانی اسناد سجلی اطلاعات درخواستی را استخراج و برابر نمونه شماره 2 به مرجع درخواست‌کننده ارسال خواهند نمود.

3- اداره کل انتخابات از شمول این بند مستثنی است و پاسخگویی به استعلامات اداره مذکور مطابق فرمهای مربوط صورت خواهد گرفت.

4- ادارات ثبت احوال می‌باید آمار استعلامات مذکور را در کارکرد ماهانه خود منظور نمایند.

ج- این دستورالعمل در جلسه مورخ 29/8/81 شورای عالی ثبت احوال به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ آن، کلیه دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌های صادره که در مقام اجرا معارض این دستورالعمل می‌باشند ملغی و بلااثر خواهند بود.