شنبه 27 دی 1399   
 
مدیریت محتوا

 

آمار وقایع ازدواج ثبت شده اداره ثبت احوال تایباد در سالهای 1395 و 1396

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 95

84

80

82

108

148

188

79

110

111

97

204

88

1379

سال 96

91

98

89

103

153

140

105

68

0

0

0

0

847

درصد تغییرات

8.3

22.5

8.5

-4.6

3.4

-25.5

32.9

-38.2

0.0

0.0

0.0

0.0

-38.6