یکشنبه 28 دی 1399   
 
مدیریت محتوا

اهم فعالیتهای انجام شده در اداره ثبت احوال تایباد در سالهای 1395 و 1396

ردیف

فعالیت

5ماهه سال 1395

5ماهه سال 1396

درصد تغییرات

1

تعویض شناسنامه (نمونه قدیم - تعویض مجدد)

1519

1773

16.7

2

صدور شناسنامه المثنی

171

281

64.3

3

تغییر نام

6

4

-33.3

4

تغییر نام خانوادگی

58

45

-22.4

5

تعداد درخواستهای رسیدگی شده در هیات حل اختلاف

108

105

-2.8

6

پاسخ به استعلامات سجلی دوایر دولتی

327

196

-40.1