شنبه 27 دی 1399   
 
مدیریت محتوا

 

آمار وقایع طلاق ثبت شده اداره ثبت احوال تایباد در سالهای 1395 و 1396

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 95

9

15

12

16

14

18

0

26

3

7

13

27

160

سال 96

10

13

12

7

12

10

11

15

0

0

0

0

90

درصد تغییرات

11.1

-13.3

0.0

-56.3

-14.3

-44.4

####

-42.3

0.0

0.0

0.0

0.0

-43.8