شنبه 27 دی 1399   
 
مدیریت محتوا

 

آمار وقایع وفات ثبت شده اداره ثبت احوال تایباد در سالهای 1395 و 1396

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 95

48

39

36

35

28

31

34

41

29

42

39

39

441

سال 96

45

38

37

24

49

40

34

40

0

0

0

0

307

درصد تغییرات

-6.3

-2.6

2.8

-31.4

75.0

29.0

0.0

-2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

-30.4