یکشنبه 28 دی 1399   
 
مدیریت محتوا

آمار وقایع ولادت ثبت شده اداره ثبت احوال تایباد در سالهای 1395 و 1396

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 95

259

297

303

325

327

281

272

285

266

321

318

270

3524

سال 96

308

327

351

345

335

281

315

244

0

0

0

0

2506

درصد تغییرات

18.9

10.1

15.8

6.2

2.4

0.0

15.8

-14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

-28.9