شنبه 27 دی 1399   
 
تاریخ 1399/08/21     تعداد دفعات مشاهده 11 بار     ساعت 04:00     گروه خبری عمومی

حضور رئیس اداره ثبت احوال تایباد از دفتر پیشخوان ۱۴۲۸ تایباد و بازدید از نحوه اخذ و تحویل کارت هوشمندملی در دفتر خدماتی مذکور