سه شنبه 26 شهریور 1398   
 
ثبت وفات اتباع بیگانه

ثبت فوت اتباع بیگانه مقیم ایران

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت :

مواد 22الی 30قانون ثبت احوال (به طور عام)ماده 22 قانون ثبت احوال (به طور خاص)

-دستورالعمل ثبت وفات اتباع بیگانه در کشور

-بخشنامه شماره4281/1-18/8/73 سازمان ثبت احوال

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت :

1-گزارش فوت خارجیان از سوی نیروی انتظامی محل یا اداره امور اتباع نیروی انتظامی

2-اصل مدارک هویتی و تابعیتی متوفی(پروانه اقامت-گذرنامه و..)

3-مدرک شناسایی معتبر اعلام کننده یا گواهان (شناسنامه -کارت شناسایی ملی)

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری

آدرس محل مراجعه : ادارات ثبت احوال و نمایندگیها