پنجشنبه 28 شهریور 1398   
 
ثبت ولادت اتباع بیگانه

تعریف خدمت :

ثبت ولادت و صدور گواهی برای اطفال اتباع کشورهای دیگر که در ایران واقع شده باشد

سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت :

مراکز درمانی و بهداشتی و بیمارستان ها مراجع انتظامی

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت :

مواد 12 الی 21 قانون ثبت احوال (بصورت عام) ماده 13 قانون ثبت احوال و تبصره مربوطه (بصورت خاص(

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت :

مدارک شناسائی والدین (پروانه اقامت،گذرنامه و...)

گواهی پزشک

اعلام واقعه توسط پدر

وجه واریزی اخذ خدمات سجلی

نحوه دسترسی به خدمت : حضوری

 آدرس محل مراجعهکلیه ادارات و نمایندگیهای ثبت احوال

 سایر توضیحات :

مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آن آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی یا هوائی یا دریائی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود