المثنی شناسنامه
 

هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال سطح شهر نسبت به تنظیم درخواست صدور شناسنامه المثنی به لحاظ فقدان یا از بین رفتن آن اقدام نمایند .

         1- اشخاص 18 سال به بالا

         2- افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

         3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال

         4- مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدرصاحب شناسنامه ( فرد کمتر از 18 سال ) باشد با ارائه شناسنامه خود

         5- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

Ø مدارک مورد نیاز:

         1- دریافت و تکمیل فرم اعلام مفقودی از دفاتر پیشخوان دولت که خدمات ثبت احوال ارائه میدهند

         2- دو قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید با درج مشخصات سجلی (نام ، نام خانوادگی)، شماره شناسنامه، تاریخ تولد ، محل صدور) در ظهر آن برای اشخاص 15 سال به بالا

       3- اصل و تصویر مدارک عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوائر دولتی با ذکر مشخصات سجلی ) الزامی است . ضمنا" پس از تطبیق اصل و تصویر مدارک معتبر یاد شده اصل مدارک مسترد می گردد . چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند 4 باشد از طریق معرفی وی به نیروهای انتظامی ، درخواست تأیید عکس خواهد شد

        4- اصل وتصویرسند ازدواج و طلاق (حسب مورد) وشناسنامه فرزندان درصورت تآهل که پس از تطبیق، اصل مدرک مسترد می گردد

Ø نحوه مراجعه:

برای صدور شناسنامه المثنی کلیه دفاتر پیشخوان دولت که خدمات ثبت احوال ارائه میدهند آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند . ضمنا" تنظیم درخواست صدور شناسنامه المثنی در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش و ارسال آن به اداره ذیربط و طی مهلت های مقرره نسبت به صدور ، ارسال و تحویل آن اقدام خواهد شد.

Ø توصیه های ضروری:

      1- شناسنامه سند هویت شماست، برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری کنید .

      2- مشخصات شناسنامه ای خودرابخاطربسپارید تادرموقع ضرورت دسترسی به سوابق سجلی شما آسانتر باشد.

      3- هرگونه تغییر و تحریف در شنــاسنامه یا سوء استفاده از آن جـرم است و مجرم تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد .

      4- بهنگام دریافت شناسنامه از صحت مندرجات آن اصمینان حاصل نمایید .

      5- صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول فرمائید .

      6- درج هرگونه مهر ، نشانه ، نوشتار در شناسنامه توسط هر یک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی باستثناء سازمان ثبت احوال کشور دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق ، نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات ممنوع و متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .

      7- ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است .

Ø چگونگی تعویض شناسنامه در قبال ارایه شناسنامه

تعویض شناسنامه در هر یک از حالات زیر صورت می گیرد:

         1- تعویض شناسنامه های نمونه قدیم دراجرای قانون ثبت احوال

         2- تعویض شناسنامه های نمونه جدیدمستعمل

       3- تعویض شناسنامه ناشی‌از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیاتهای حل اختلاف ، آرای صادره از کمیسیونهای تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی 

         4- تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن 30 سالگی جهت تعویض عکس .

         5- تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به 15 سال تمام

هر یک از اشخاص زیرمی توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال، نسبت به تنظیم و امضاء برگ درخواست تعویض شناسنامه اقدام نمایند.

         1- اشخاص 18 سال به بالا

         2- افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند

         3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال

         4- مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدر طفل باشد با ارائه شناسنامه خود

         5- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستندکه سمت او احراز گردیده باشد

Ø مدارک مورد نیاز تعویض شناسنامه نمونه جدید مستعمل

   1. اصل شناسنامه.

   2. دو قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید ( برای اشخاص 15 سال به بالا(

   3. پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری.

  4. چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد ارائه اصل و تصویر مدارک معتبر عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی باذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .

ضمناً پس از تطبیق اصل و تصویرمدارک معتبر یاد شده، اصل مدرک مسترد میگردد.

- چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند4 باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تأیید عکس خواهد شد .

Ø ‏نحوه مراجعه

برای تعویض شناسنامه دفاترپیشخوانآمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند . ضمناٌ درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از تنظیم درخواست و آن به اداره ذیربط نسبت به تعویض و تحویل آن اقدام خواهد شد.

Ø توصیه های ضروری:

      1- از آنجائیکه شناسنامه منحصرا" مطابق مندرجات سند سجلی صادر خواهد شد لذا بهنگام دریافت شناسنامه تعویض شده

      2- آنرا بدقت مطالعه و چنانچه نواقصی مشاهده شد از دریافت آن تا رفع مغایرت خودداری شود . شناسنامه اشخاص باید در سن سی سالگی تمام با عکس همانسال صاحب آن تجدید ( تعویض ) شود .

      3- از آنجائیکه شناسنامه سند هویت اشخاص می باشد برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری نمایید

      4- ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است

Ø تعاریف و مفاهیم

      1- قیم نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی در صورت نبودن ولی قهری (پدر- جدپدری) و وصی جهت انجام امور او تعیین می گردد

      2- وصی به کسی می گویند که بعد از مرگ وصیت کننده، طبق وصیتنامه، حق دخل و تصرف در امور و اموال متوفی را دارد.

      3- امین کسی است که جهت انجام امور محجور در زمان نبودن ولی قهری (پدر-جدپدری) ویا در مواردیکه ولی بنا به دلایلی قادر به اداره امور محجور تحت ولایت خود نباشد موقتاً از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی جهت انجام امور مربوط به محجورکه در قانون ذکر گردیده منصوب می گردد

      4- اشخاص ذیل محجور میباشند :

-صغار (کمتر از 18 سال تمام (

-اشخاص غیر رشید

مجانین 
فراخوان زيرسيستم