یکشنبه 28 بهمن 1397   
 

تاریخ 1397/07/01     تعداد دفعات مشاهده 98 بار     ساعت 08:55:56     گروه خبری تبریک و تسلیت

حجکم مقبول

جناب آقای ابوالفضل نصیری

جناب آقای ابوالفضل نصیری

مدیر محترم ثبت احوال منطقه شرق تهران

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ،صفای مدینه ومعطر به عطر قبور ائمه بقیع است.
حجکم مقبول سعیکم مشکور