تاریخ 1397/07/01     تعداد دفعات مشاهده 290 بار     ساعت 08:00     گروه خبری تبریک و تسلیت

حجکم مقبول

جناب آقای ابوالفضل نصیری

جناب آقای ابوالفضل نصیری

مدیر محترم ثبت احوال منطقه شرق تهران

گرامی باد مقدمتان که آمیخته با غبار کعبه ،صفای مدینه ومعطر به عطر قبور ائمه بقیع است.
حجکم مقبول سعیکم مشکور